Fémkeresők

Makro tartozékok

Partnereink

altAz oldal megtekintésére: Mozzila Firefox böngésző; JavaScript, Flash Player, ActiveX engedélyezése valamint 1366 x 768 képernyőfelbontás javasolt.

Címlap GDPR

REDO 70 KFT. Adatvédelmi Szabályzat 2018.05.24.

1. BEVEZETÉS

A www.femkeresobolt.hu a www.femkeresobolt.com és a www.femkeresobolt.eu  internetes portálok tulajdonosa és üzemeltetője a REDO 70 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai:

REDO 70 KFT.

Cégjegyzékszám: 16-09-018051

Székhely: 5123 Jászárokszállás Ady Endre u. 70

Adószám: 26376976-2-16

Telefonszáma: 06 20 9172 404

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról

• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

 

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyre- állítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai,mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (bele- értve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország:minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

3. ADATKEZELÉSI ALEPELVEK

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

4. Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén 1/C. bekezdésén nyugszik:

(1)   A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű,amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít, nem gyűjt, és nem tárol!  A web oldalon regisztrációra nincs lehetőség!  Hírlevél küldés nincs!

A weboldalak html kódja web analitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A web analitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a web analitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve meg- tilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu és https://www.facebook.com/about/privacy/

Honlapunkon található olyan oldalakra mutató linkek, melyek a látogatóink számára hasznos információkat nyújtanak.

Weboldal fejlesztője és szerkesztője: Kaszab Zsolt. Lakcíme: 5123 Jászárokszállás Ady Endre utca 70.

Weboldal tárhelyét a Dima.hu Kft. biztosítja. Székhelye: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó.

 b) Kezelt adatok célja, törlése:

 

          1.A rendelés felvétele, visszaigazolása, szállítási és számlázási cím egyeztetése.

             Adatok: vásárló neve, telefonszám, esetenként email cím.

             Törlése: rendeléstől számítva 10 nap.

 

          2.A számla kiállítása (jogi kötelezettség  )

             Adatok: számlázási név, cím,  

             Törlés: 8 év a számla kötelező megőrzési ideje

  

          3.Házhoz szállítás megrendelése

             Adatok: vásárló neve, telefonszáma, esetleg email címe, szállítási címe,  

              Törlése: sikeres kézbesítés után 10 nap 

 

           4.Áruvásárlási gyorskölcsön közvetítése.

               Adatok: kölcsönigényléshez szükséges nyomtatványokon szereplő adatok: 

              Törlés: folyósítás után 1 nappal

 

5. ADAT TOVÁBBÍTÁS

1.)     A REDO 70 KFT. mint adatkezelő tevékenységéhez az alábbi adatfeldolgozóközreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

                                   Magyar Posta Zrt.

                                   Székhely:1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

                                   Cégjegyzékszám: 01-10-042463

                                   Adószám: 10901232-2-44

      a.) Az adattovábbítás célja: termék kiszállításához, utánvéti díj beszedéséhez

      b.) Továbbított adatok köre: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, irányító száma, szállítási címe,  futár részére megadott üzenet

      c,) Az adatok továbbítása: elektronikusan történik a Magyar Posta Zrt. által telepített, MPL elnevezésű online programmal

      d.) Adatok törlése: az adatkezelőa szállítási megbízás teljes körű teljesítése utáni 2.napon törli az MPL elnevezésű online program névjegyzékéből

 

2.)    A REDO 70 KFT. mint adatfeldolgozóvesz részt, termékei áruvásárlási kölcsönnel történő értékesítésének azonnali ügyintézésében az alábbi szerződéses partnerével:

                                    OTP Nyrt. (Adatrögzítő)

                                    Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

                                    Cégjegyzékszám:  01 10 041585

                                    Adószám: 10537914-4-44

 

       a.)Az adat felhasználás célja:A termékek vételárát teljes mértékben, készpénzben kiegyenlíteni nem tudó ügyfelek részére, a Bank áruvásárlási gyorskölcsönhöz jutása         

     b.) Felhasznált adatok köre: A kölcsönigényléshez szükséges, következő nyomtatványokon szereplő adatok:  Igénylőlap, Kölcsönigénylők nyilatkozatai,KHR Nyilatkozatok, KölcsönszerződésMunkáltatói jövedelemigazolás, közüzemi számla vásárolt termék neve, mennyisége, egységára,

       c.) Az adatok továbbítása: elektronikusan  a hitel kérelem benyújtásához fenn tartott OTP webes felületen, pozitív bírálat esetén nyomtava az érintettel aláíratva, postai úton továbbítva az OTP Back Office hitelfolyósítási osztályára

       d.) Adatok törlése:   folyósítás napján a papíralapú adatokat megsemmisíti az adatfelhasználó ,az ügylet a részéről ezzel lezárult. Az adatrögzítő által biztosított  webes felületén rögzített adatok biztonságáért továbbiakban az adatrögzítő(OTP NyRt.) felel.

       e.)  OTP Adatvédelmi tisztviselő:Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének a neve: dr. Asztalán Csaba elérhetősége: 1131 Budapest, Babér u. 9., e-mail : Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

6. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

  Az Adatkezelő  gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

7. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Weboldal: www.naih.hu

 

Jászárokszállás, 2018.05.24.

Köszöntő

Ma 2019. szeptember 16., hétfő, Edit napja van. Holnap Zsófia napja lesz. Boldog névnapot kívánunk!

Aranymosó szett

Ki olvas minket

Oldalainkat 176 vendég böngészi

Látogatások

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa:2566
mod_vvisit_counterTegnap:13840
mod_vvisit_counterEzen a héten:2566
mod_vvisit_counterMúlt héten:90125
mod_vvisit_counterEbben a hónapban:197064
mod_vvisit_counterMúlt hónapban:386322
mod_vvisit_counterÖsszesen:4993526

Oldalainkat: 166 vendég, 10 bots böngészi
IP címed: 3.93.75.30
 , 
Ma: 2019. szept., 16